Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

Balesetelhárítási előírások Felületkezelés.

 

Különböző vegyszereket használunk lakkozáshoz, felületkezeléshez, minden anyagra érvényes leírás nem adható.

Mérgezésgyanú esetén:


Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Sürgősségi telefon: Információszolgáltatás akut mérgezés esetén:
+36-1-476-1120
(ingyenesen, 0-24 óra között hívható)


1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
+36-80-201-199
Országos Kémiai Biztonsági Intézet
http://www.okbi.hu.    06-1-476-6400,

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Műszaki intézkedések

 A bútorrestaurálást, vegyileg képzett szakemberek végzik, azonban fontos, hogy a mindennapok monoton rutinjában is, biztosítsák a kellő védelmet. Ahol megvalósítható, ezt helyi elszívással, vagy általánosan jó szellőztetéssel érhetik el. Abban az esetben, ha a keletkező gőz/permet meghaladja az egészségügyi határértékeket, megfelelő légzésvédő készüléket kell használni.

Légzés védelem

 Amikor szórják ezeket az anyagokat, és a gépi szellőztetés hiánya vagy alacsony teljesítménye miatt a fent megadott határértékek fölé emelkedhetnek a veszélyes összetevők koncentrációsértékei, aktív szénbetétes légzésvédő készüléket kell használni. Ugyancsak légzésvédő készüléket kell használni a felhasználási helyen / helyiségben a festőnek és a kisegítő személyzetnek is, ha egyértelműen nem ellenőrizhető az, hogy a veszélyes anyagok koncentrációja biztonságos értéket nem lépi túl.

A felületkezeléshez használt anyagok tulajdonságai

Tűzveszélyes, gyúlékony, az egészségre ártalmas anyagok.
A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. Belélegezve és lenyelve ártalmas. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

 

Kezelés és tárolás


Kezelés:

Felhasználását vagy a szabadban, vagy jól szellőzött munkatérben végezzük, és kerüljük el a szer gőzeinek belélegzését. Az egyéni védőeszközök viselése szükséges. Kerüljük el a anyag forró felülettel való érintkezését.
A kannákat tartsák szorosan lezárva. Zárják ki a hő, szikra nyílt láng lehetséges forrásait. Használjanak szikramentes szerszámokat. Kerüljék, hogy bőrrel és szemmel érintkezzenek az anyagok. Kerüljék a gáz, a gőz és a szórási köd belélegzését. Tiltsák meg a dohányzást, étkezés-ivást a tárolási és felhasználási területeken. . Hagyományos gravitációs öntéssel továbbítsák az anyagot az egyik kannából a másikba.

Tárolás:

A műhelyben, csak a napi felhasználású vegyszereket szabad tartani! A többit különálló raktárban.
Tartsák be a címkén feltüntetett előírásokat. Az anyagokat tárolják 5 és 25 °C között száraz, jól szellőztetett helyiségben, kizárva a hő és egyéb robbanást előidéző forrás, továbbá a közvetlen napsugárzás lehetőségét. Ne dohányozzanak. A már egyszer kinyitott kannákat megfelelően vissza kell zárni, és függőlegesen kell tárolni, hogy megelőzzük a szivárgást. Tárolják külön az oxidációs reagenseket az erősen lúgos és erősen savas anyagokat.
A kromofág pl.: Alumínium hordóban nem tárolható, vízzel keverten acélhordó sem ajánlott. Lehetőleg a szabadban, a nap közvetlen fény- és hőhatásától védve tároljuk, vagy jól szellőzött hűvös, száraz helyen.
 

Elsősegélynyújtás

 Általánosságban:
 Bármilyen kétes esetben, vagy tünetek jelentkezésénél forduljanak orvoshoz. Semmit ne adjanak
szájon keresztül az eszméletlen állapotban lévő embernek.

Belélegzés esetén:
 Vigyék az érintettet jól szellőztetett helyiségbe, tartsák melegen és pihentessék. Ha a légzés szabálytalan, vagy megszűnik, folyamodjanak mesterséges lélegeztetéshez. Semmit ne adjanak be a betegnek szájon át. Ha a beteg eszméletét veszti, helyezzék biztonságos oldalfekvő pozícióba és kérjenek orvosi tanácsot, vagy beavatkozást.

Szembe kerülés esetén:
A kontaktlencséket el kell távolítani. Öblítsék ki bőségesen tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat nyitva tartva. Majd forduljunk szemorvoshoz.

Bőrrel érintkezés esetén:
A beszennyezett, átitatott ruhát azonnal vessük le, a bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. A bőrön keresztül is felszívódó komponenst tartalmaz! Ha szükséges forduljanak szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

Azonnal forduljunk orvoshoz és a címkét mutassák meg az orvosnak.
Tartsák a beteget pihenőhelyzetben. Ne hánytassák a beteget.

 

Tűzveszélyesség

 
Alkalmas oltóanyagok:

Alkoholálló hab, CO2, por,
Ne használjanak vízsugarat!

 Tűz esetén teendők:

Azonnal értesítsék a tűzoltóságot 105 -ös telefonszámon.

 Megfelelő védőfelszerelés és légzésvédő készülék használata szükséges. Vízpermettel hűtsék le a tűznek kitett tartályokat. Akadályozzák meg, hogy a tűzoltó anyagok a csatornahálózatba kerüljenek.

Veszélyes bomlástermékek:

foszgén, sósavgáz