Kispál Sándor Bútorasztalos Mester
             Üdvözlöm önt, weboldalam látogatói között.

Balesetelhárítási előírások politúrozás közben

 

A fényezés nem tartozik a balesetveszélyes munkafolyamatok közé.

 

Néhány szempontra, mégis felhívjuk a műveletet végzők figyelmét:

A sellak oldásához használt anyagok veszélyesek: denaturált szesz, alkonek, alkohol, borszesz, Etil-alkohol, Metil-etil-keton, Metil-alkohol .

A Sellak oldódásához használt alkohol veszélyes ezért kerülni kell a bőrre és szembe jutását. Egyéni védőeszközök használata kötelező (védőszemüveg, gumikesztyű). Az oldószer (etanol) tűzveszélyes nyíltláng használata, dohányzás tilos. A megfelelő szellőzést biztosítani kell.

A sellak tárolása: Száraz helyen, 20  0C alatt, napfénytől védve. Minőségét megőrzi: korlátlan ideig

Az elpárolgó nagy mennyiségű oldószer (denaturált etilalkohol) fejfájást, bágyadtságot (részegséget) okozhat. Ezért megfelelő légcseréről kell gondoskodni a fényezőműhelyben;

Az alkohol a bőrből kioldja a védelmet biztosító zsiradékot. A kéz felülete száraz, repedezett lesz, ami könnyen ekcémás bőrbetegséghez vezet. Ezért a fényezés megkezdése előtt ajánlatos védőkenőcsöt használni és a munka befejezése után is kenjük be megtisztított kezünket bőrtápláló zsíros (lanolinos) krémmel.

Akinek a kezén az ilyen védekezés ellenére is bőrbetegség jelei mutatkoznak, azonnal menjen el bőrgyógyászatra. A kapott orvosi véleményt közölje a műhely vezetőjével, aki ennek alapján átmenetileg más munkára osztja be;

A denaturált szesz, éppen a denaturálás következtében emberi élvezetre alkalmatlanná válik, a benne levő denaturáló anyagot semmiféle szűréssel nem lehet kivonni. Tehát senki sem saját elhatározásából, sem mások biztatására ne kóstolja meg, mert ez a kísérlet súlyos következményekkel járhat!

Toxicitás: A termék nagy mennyiségeit és maradékait a közcsatornába, élővizekbe, talajba engedni nem szabad.

A szesz tűzveszélyes. A fényező műhelyben meg kell tartani a tűzveszélyes anyagokra előírt óvórendszabályokat! Arról is gondoskodni kell, hogy a fényezési munka végeztével a denaturált szeszes üvegeket elzárjuk, hogy ahhoz illetéktelenek ne juthassanak.

A készítmény nagy mennyiségben történı felszívódása, belégzése bódultságot, szédülést, részegséget, eufóriát okoz, végső esetben eszméletvesztést, alkoholmérgezést.
Gőzeit belélegezve enyhe nyálkahártya irritáció is felléphet. Nagy mennyiségek lenyelése esetén hányinger, hányás fordulhat elő. Többszöri hosszas expozíció májcirrózishoz, májrákhoz vezethet.
Bőrre jutás esetén a bőrt zsírtalanítja, kiszárítja.
Szembe kerülve irritál, kivörösödést okoz.

A denaturált szesz, és Alkonek, készítmény metil-alkohol tartalma nem éri el azt a mértéket, mely alapján a besorolásnál figyelembe kell venni, de a metil-alkohol lassan eliminálódik a szervezetből, és így kumulálódó méreg, és ismételt expozíció mérgezési tünetek kialakulásához vezethet.
A tünetek késleltetve jelentkezhetnek.

Etil-alkohol, Robbanási tulajdonságok:
Az etil-alkohol gőzei levegővel robbanó keveréket, elegyet, képezhetnek.
Robbanási határok :3,3-19 térfogat %
Öngyulladási hőmérséklet:363 oC
Gyulladási hőmérséklet: 425 oC
Forráspont: 78-80 oC
Az izzó cigaretta 500 oC -os.

Vízzel, éterrel, benzinnel és benzollal minden arányban elegyedik.


 

Alkonek, Denaturált szesz:  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

 Belégzés esetén:

Nagy mennyiségben történő belégzése bódultságot, szédülést, eufóriát okoz, enyhe nyálkahártya irritáció is
felléphet.

Teendők:

- A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani.
- Légzési nehézség esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.
- Rosszullét esetén hívjunk orvost!

 Bőrre kerülésnél:

Hosszas illetve ismételt expozíció esetén jelentkező tünetek: Többszöri és tartós érintkezés esetén zsírtalaníthat, kiszáríthat, bőr megrepedezését okozhatja.

Teendők:

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot!
- Tisztítsuk meg a bőrfelületet bő folyó vízzel (15 percen át)!
- Tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz!

Szembe kerülésnél:

Szembe kerülve irritálhat, kivörösödést okozhat.

Teendők:

- Öblítsük ki a szemet bő vízzel a szemhéjak széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább 10 percen át)!

Lenyelés esetén:

Nagy mennyiségben történő felszívódása bódultságot, szédülést, részegséget, eufóriát, eszméletvesztést, alkoholmérgezést okoz.
Nagy mennyiségek lenyelése esetén hányinger, hányás fordulhat elő. Többszöri, hosszas expozíció májcirrózishoz vezethet.
Vakságok okozhat.
Reprodukció toxicitás: A terhesség alatt a szervezetbe jutó etil-alkohol károsíthatja a magzatot.

Teendők:

- Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni, tiszta vízzel.
- Az anyag hígítása céljából vizet kell itatni a sérülttel. Itatni, és nem beleönteni.
- A sérülthez szükség esetén hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!
- Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet!
- Hánytassunk, ha a sérült eszméleténél van. Hányáskor a fejét oldalra kell fordítani.
- Jelentős mennyiség szervezetbe jutásakor a sérültet orvosi ellátásban (gyomormosás, aktív szén) kell részesíteni.
- Az öntudatlan sérültet stabil oldalfekvésen kell szállítani.
- Tilos az eszméletlen sérültnek szájon át bármit beadni, illetve hánytatni!

 

 


TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltóközeg: Alkohol-ellenálló hab, száraz vegyi por,  Oltópor, vízpermet, szén-dioxid,
Nem megfelelő oltóközeg: Vízsugár
Veszélyes bomlástermékek: Nincsenek


Az Alkohol

Besorolás
EU jel F tűzveszélyes

Használatra utaló S mondatok teljes szövege
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 7 Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - TILOS a dohányzás.

Veszélyre utaló R mondatok  teljes szövege
R 11 Tűzveszélyes.
R 36 Szemizgató hatású.
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Veszélyeire, kockázataira figyelmeztető H mondatok teljes szövege
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Biztonságos használatára utaló, óvintézkedésre vonatkozó P mondatok
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.Probléma esetén.

Sürgősségi telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Tel: 06-80 / 20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

éjjel-nappal hívható:
06 1/476-6400,
06 1/476-6464

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Lapozz a következő oldalra, a további részletekért!